Skip to main content

Integritetspolicy

Inledning
I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Policyn kan komma att uppdateras, du hittar den senaste versionen på stua.se/kontakt/integritetspolicy/
For the English version.

Integritetspolicyn tillämpas inte på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (till exempel genom att du klickat på en länk till någon av dessa i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Sörmlands turismutveckling AB, STUA (556619- 6357) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i punkt 9.

Personuppgifter vi samlar in från dig
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra digitala kanaler, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i våra aktiviteter så som  seminarium, workshops eller utbildningar, samt vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar på oss om dig vid dessa tillfällen är:
Namn
Kontaktuppgifter, som adress, e-postadress och telefonnummer
Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
IP-adress
Korrespondens med oss (till exempel personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

Varför vi behandlar dina personuppgifter 

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter vi använder beror på ändamålet.

Nedan finns en sammanställning av de olika ändamålen som vi behandlar dina personuppgifter för och vilken laglig grund som vi stödjer vår behandling på.

När vi använder dina personuppgifter gör vi det för att kunna:

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

A Ansöka och genomföra offentliga projekt.

Vårt berättigade intresse av att vi ska kunna ansöka och genomföra offentliga projekt.

B Fullfölja våra avtalsåtaganden och utföra våra tjänster som vi kommit överens om i vårt avtal.

Genom att du givit ditt samtycke och ingått avtal med oss.
C Marknadsföra oss, till exempel genom direktmarknadsföring via e-post, post eller sms eller genom utskick av våra nyhetsbrev eller pressmeddelanden.
Vi behandlar dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka direkt marknadsföring om vår organisation, till exempel om seminarier, workshops och aktiviteter. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev som privatperson behandlar vi dina uppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vill du inte längre ha direkt marknadsföring från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.
D Hantera supportärenden eller liknande förfrågningar vid kontakter med oss.
Vårt berättigade intresse av att vi ska kunna hjälpa dig vid frågor om eller klagomål relaterade till våra tjänster eller verksamhet.
E Genomföra och hantera ditt deltagande vid seminarier, aktiviteter eller liknande.
Vårt berättigade intresse av att vi ska kunna administrera samt följa upp våra seminarier, event eller liknande och ge information om det som du behöver veta inför och efter ett seminarium, ett event eller liknande. Vi hanterar även uppgifter om dina eventuella kostavvikelser
F Göra uppdateringar och förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter.
Vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att besöka våra webbsidor eller för att kunna förstå hur du som besökare upplever vår organisation och därigenom kunna förbättra vår verksamhet.

Hur vi delar dina personuppgifter
Vi kan dela dina uppgifter med företag eller myndigheter som handlägger offentliga projekt där du eller ditt företag medverkar. Vi kan också dela dina uppgifter med företag och eller myndigheter som hjälper oss med att administrera eller utvärdera aktiviteter, workshops eller seminarier.

Endast Sörmlands turismutveckling AB eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för. Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Lagring
Vi sparar dina personuppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan bland annat radera dina uppgifter om du inte varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. När vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har alltid rätt till att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, till exempel det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

Om du anser att Sörmlands turismutveckling AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter: Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakta oss
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post stua@stua.se eller per telefon: 0155-222770

Policyn är upprättad i maj 2018.

© Slottsafari • Den här webbplatsen drivs av Sörmlands turismutveckling AB (Stua) genom projektet VisitSörmland. För mer information, besök VisitSörmlands webbplats.​ • IntegritetspolicyKakor